Photo
คำแนะนำการใช้งานระบบแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
1. ต้องมีรหัสผู้สมัครจึงจะสามารถดำเนินการได้ (เฉพาะสาขา/หลักสูตรที่กำหนด)
2. เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องแนบไฟล์ โปรดตรวจสอบจากประกาศฯ ตรวจสอบประเภทไฟล์ เช่น JPG, PDF
ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกินที่ระบุ และต้องอ่านตัวอักษร/ข้อมูลจากภาพหรือไฟล์ได้ชัดเจน
3. หากมีการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ให้ออกจากระบบ ก่อนใช้งานประเภทการสมัครอื่น
4. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
วิธีการรับสมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014, 0-4422-3015
พบปัญหาการใช้งาน ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0-4422-3020, 0-4422-3018

ขั้นตอนการแนบไฟล์ (คู่มือการใช้งาน)
1. เข้าระบบการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
2. แนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น) และตรวจสอบผล
- ประเภทไฟล์ JPG => เอกสารที่มากกว่า 1 หน้า ให้เลือกส่งไฟล์ตามหน้า เช่น ปพ. หน้า1, ปพ. หน้า2
- ประเภทไฟล์ PDF => เอกสารทุกหน้า ให้เรียงต่อกัน เป็น 1 ไฟล์ / 1 รายการ

- ผู้สมัครต้องเข้ามาตรวจสอบผลการแนบไฟล์ ภายใน 1-3 วัน หรือตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้
3. ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล (เมื่อส่งไฟล์ครบ และ/หรือตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้ )

    * การเตรียมไฟล์รูปถ่าย 1)วิธีการCropรูปถ่าย    2)ทำการCropรูปถ่าย
ประเภทการสมัครรอบวันที่-เวลาที่ดำเนินการได้รายการที่ต้องดำเนินการ
1.บุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
2.ลูกแสดทอง Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
3.ศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล (DIGITAL ART&SCIENCE) Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
4.สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
5.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
6.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนอกเวลา (สมัครรายภาค) Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
7.หลักสูตรนานาชาติ (สมัครนานาชาติทุกประเภท) Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
8.สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
9.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
10.สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
11.ประเภทดนตรี / นาฎศิลป์ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
12.โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการเกษตร รุ่นใหม่ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
13.โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีอาหาร รุ่นใหม่ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
14.โครงการพัฒนานักเทคโนโลยีและนวัตกรด้านการผลิตสัตว์ รุ่นใหม่ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
15.ผู้พิการ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
16.เด็กดีมีคุณธรรม Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
17.ประเภทกีฬา Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
18.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
19.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (สมัครรายภาค) Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
20.วิศวกรรมพรีซิชั่น Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
21.วิศวกรรมพรีซิชั่น (สมัครรายภาค) Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
22.วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
23.วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (สมัครรายภาค) Portfolio 20 กันยายน 2564 8:30:00 - 21 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
24.บัณฑิตศึกษา - 6 กันยายน 2564 8:30:00 - 25 ตุลาคม 2564 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
เข้าระบบแนบไฟล์เอกสาร
(เข้าได้ทุกประเภทที่อยู่ในเวลาที่กำหนด)