TH
EN
Photo
คำแนะนำการใช้งานระบบแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
1. ต้องมีรหัสผู้สมัครจึงจะสามารถดำเนินการได้ (เฉพาะสาขา/หลักสูตรที่กำหนด)
2. เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องแนบไฟล์ โปรดตรวจสอบจากประกาศฯ ตรวจสอบประเภทไฟล์ เช่น JPG, PDF ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกินที่ระบุ และต้องอ่านตัวอักษร/ข้อมูลจากภาพหรือไฟล์ได้ชัดเจน
3. หากมีการสมัครมากกว่า 1 ประเภท ให้ออกจากระบบ ก่อนใช้งานประเภทการสมัครอื่น
4. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
- วิธีการรับสมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014, 0-4422-3015
- พบปัญหาการใช้งาน ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0-4422-3020, 0-4422-3018

ขั้นตอนการแนบไฟล์ (คู่มือการใช้งาน)
1. เข้าระบบการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
2. แนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร และตรวจสอบผล
  - ประเภทไฟล์ JPG => เอกสารที่มากกว่า 1 หน้า ให้เลือกส่งไฟล์ตามหน้า เช่น ปพ. หน้า1, ปพ. หน้า2
  - ประเภทไฟล์ PDF => เอกสารทุกหน้า ให้เรียงต่อกัน เป็น 1 ไฟล์ / 1 รายการ

  - ผู้สมัครต้องเข้ามาตรวจสอบผลการแนบไฟล์ ภายใน 1-3 วัน หรือตามที่ประกาศฯ กำหนดไว้
 * การเตรียมไฟล์รูปถ่าย    1)วิธีการCropรูปถ่าย    2)ทำการCropรูปถ่าย
ประเภทการสมัครรอบวันที่-เวลาที่ดำเนินการได้รายการที่ต้องดำเนินการ
1.ทันตแพทยศาสตร์ Quota (21) 4/3/2567 8:30:00 - 8/4/2567 23:00:00 แนบไฟล์เอกสาร
2.สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
3.สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
4.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
5.หลักสูตรนานาชาติ (สมัครนานาชาติทุกประเภท) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
6.สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
7.สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
8.สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
9.แพทยศาสตรบัณฑิต Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 10/3/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
Quota (21) 23/3/2567 8:30:00 - 26/3/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
10.พยาบาลศาสตรบัณฑิต Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 31/3/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
Quota (21) 8/4/2567 8:30:00 - 11/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
11.วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
12.วิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
13.การประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
14.วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
15.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
16.วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
17.วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรนอกเวลา) Quota (21) 1/3/2567 8:30:00 - 17/4/2567 23:59:59 แนบไฟล์เอกสาร
18.สมัครผ่าน CIA Admission (32) 20/2/2567 8:30:30 - 5/4/2567 23:59:59แนบไฟล์เอกสาร
เข้าระบบแนบไฟล์เอกสาร