Photo
คำแนะนำการใช้งานระบบแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
1.ต้องมีรหัสผู้สมัครจึงจะสามารถดำเนินการได้ (เฉพาะสาขา/หลักสูตรที่กำหนด)
2.เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องแนบไฟล์ โปรดตรวจสอบจากประกาศฯ ตรวจสอบประเภทไฟล์ เช่น JPG, PDF
ขนาดของไฟล์ต้องไม่เกินที่ระบุ และต้องอ่านตัวอักษร/ข้อมูลจากภาพหรือไฟล์ได้ชัดเจน
3.หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
วิธีการรับสมัคร ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0-4422-3014, 0-4422-3015
รายละเอียดหรือข้อมูลอื่นๆ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4422-3975, 0-4422-3957, 0-4422-3958
พบปัญหาการใช้งาน ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ โทรศัพท์ 0-4422-3020, 0-4422-3018

ขั้นตอนการแนบไฟล์ (คู่มือการใช้งาน)
1.ผู้สมัครเข้าระบบการแนบไฟล์ประกอบเอกสารการสมัคร
2.ผู้สมัครแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร
-ประเภทไฟล์ JPG => เอกสารที่มากกว่า 1 หน้า ให้เลือกส่งไฟล์ตามหน้า เช่น ปพ. หน้า1, ปพ. หน้า2
-ประเภทไฟล์ PDF => เอกสารทุกหน้า ให้เรียงต่อกัน เป็น 1 ไฟล์ / 1 รายการ
3.ผู้สมัครตรวจสอบการแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่แนบ
*เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบไฟล์ และแจ้งผล (ใช้เวลา 1-3 วัน หรือตามประกาศฯ)
4.ผู้สมัครเข้าระบบฯ เพื่อตรวจสอบผล
4.1)หากมีไฟล์ที่ไม่ผ่าน ให้ดำเนินการแนบใหม่ตามคำแนะนำ
4.2)ยืนยันการสมัคร/ความถูกต้องของข้อมูล เมื่อส่งไฟล์ครบ และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผ่านทุกรายการ
Photo2
ตรวจสอบรหัสผู้สมัคร << คลิกที่นี่ >>
ประเภทการสมัครวันที่-เวลาที่ดำเนินการได้รายการที่ต้องดำเนินการ