0  
 
 
ข่าวประกาศ

      สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว ประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ให้ Log in เข้าสู่ระบบ เลือกเมนู ขอเอกสาร Online - สอบถามการขอเอกสาร โทร. 044-223-028
  ประกาศเรื่อง
 1.การ Upload ภาพถ่ายชุดครุยของนักศึกษาที่แจ้งจบภาคการศึกษาที่ 1/2567
นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 ให้ดำเนินการ Uploadไฟล์ภาพถ่ายชุดครุย ==> คู่มือการUploadภาพ และUploadไฟล์ภาพได้ที่ ==> เข้าระบบUploadภาพ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   9 กรกฏาคม 2567
 2.การยื่นคำร้องขอแจ้งจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2567
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2567 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องในระบบได้ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2567
ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ต้องยื่นคำร้องแจ้งจบมีดังนี้
1. ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย
2. รักษาสถานะภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้เกรด P
3. ออกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย
4. เคยแจ้งจบในภาคการศึกษาที่ 3/2566 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาในภาคนั้น
นักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ตาม 1-4 ทั้งที่มีผลสอบและยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการแจ้งจบในระบบก่อน
โดยไม่ต้องรอเกรดออกตอนปลายภาคการศึกษา

**ทั้งนี้นักศึกษาที่ยังไม่มีผลสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษเมื่อแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 1/2567
เมื่อยื่นคำร้องแจ้งจบแล้วให้ดำเนินการ Upload รูปชุดครุยด้วย
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2567
 3.ผลเลือกหลักสูตรสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2566 ที่เลือกหลักสูตรในวันที่ 5 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 67 ตรวจสอบผลเลือกหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ที่
website:http://reg.sut.ac.th โดย login เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูระเบียนประวัตินักศึกษา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2567
 4.แนะนำขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ค่าน้ำค่าไฟฟ้า และคำถามที่พบบ่อย
วีดีโอแนะนำขั้นตอนการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก ค่าน้ำค่าไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และคำถามที่พบบ่อย สำหรับนักศึกษานะคะ [คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด]
ประกาศโดย   ส่วนการเงินและบัญชี   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2567
 5.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ และรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท - เอก แต่งกายชุดนักศึกษาตามตัวอย่าง คลิกเพื่อดูตัวอย่างการแต่งกาย ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง] โดย Upload และตรวจสอบผลการ Upload ไฟล์รูปถ่ายตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2567 เมื่อรูปถูกตรวจสอบผ่านแล้ว ติดต่อรับบัตรนักศึกษา วันที่ 18 – 31 กรกฎาคม 2567 ที่ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ในวันและเวลาทำการ(แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ เพื่อรับบัตรนักศึกษา)
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มิถุนายน 2567
 6.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 : Direct Admission
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 4 : Direct Admission โปรด Upload ไฟล์รูปนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รูปขนาด 260 X 320 pixel Upload ไฟล์รูปตั้งแต่ วันที่ 11 – 23 มิถุนายน 2567 นักศึกษารับบัตรนักศึกษาได้ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 และครั้งที่ 2 วันที่ 18-31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คลิก Link ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2567
 7.นักศึกษาทุกท่านโปรดตรวจสอบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงรหัสใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2567
ในการลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 โปรดตรวจสอบรายวิชา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ (เทียบเท่ารายวิชาเดิม) ตามตารางที่แนบมาพร้อมนี้
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม, สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2567
 8.การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน และการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำขอกู้ยืมเงิน และการอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินกยศ. สำหรับผู้กู้รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา/ระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2567
หมายเหตุ:
1. ประเภทการกู้ ลักษณะที่ 1 และ ลักษณะที่ 2 ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่นักศึกษาเข้าศึกษาใน มทส. นักศึกษาไม่สามารถเลือกประเภทการกู้เองได้
2. กำหนดการยื่นกู้กยศ. ปีการศึกษา 2567 ให้รอติดตามประกาศช่วงประมาณใกล้เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2567
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/4bwiNvx
ประกาศโดย   งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทร. 044223774, 044223776, 044223114, 044223115   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2567
 9.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2566
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 (โดยมีสถานะในระบบเป็นอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว)
จะได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาชุดแจกฟรี (Transcript ภาษาอังกฤษ 1 ชุด และหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา 1 ชุด) เป็นแบบ Digital Signature (ได้รับเป็น PDF File)
โดยให้นักศึกษาเข้าไปทำรายการขอเอกสารดังกล่าวที่เมนูขอเอกสาร Online และเลือกประเภทการขอเอกสารเป็น Digital Signature [วิธีการขอเอกสาร]

ในกรณีที่นักศึกษาทำรายการขอเอกสารมากกว่าจำนวนชุดแจกฟรีที่ระบุข้างต้น หรือขอแบบ normal (รับด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์) ระบบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระเพิ่ม (สถานะรับเงินจะเป็น “ยังไม่จ่าย”)
ให้ดำเนินการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนระบบจึงจะดำเนินการจัดทำเอกสารให้ได้ [วิธีการชำระเงิน]

ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2567
 10.การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี
การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) สำหรับ นศ. ระดับปริญญาตรี ก่อนสำเร็จการศึกษา
คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียดต่าง ๆ
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นศ. ปริญญาตรี
- VDO คำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือคำแนะนำในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์
- คู่มือการสมัครสอบฯ
- วิธีการสมัครสอบฯ
- ตรวจสอบผลคะแนนฯ (หากระบบไม่แสดงผลคะแนนฯ ภายใน 2 สัปดาห์ ให้รีบติดต่อศูนย์บริการ โทร 044-223021)
- ปฏิทินการทดสอบฯ ปีการศึกษา 2567 (เปิดให้ลงทะเบียนสอบวันที่ 11 กรกฎาคม 2567)
- ประกาศวันสอบฯ และรับสมัครสอบฯ ครั้งที่ 1 ภาค 1/2567 – สอบวันที่ 16 สิงหาคม 2567
ประกาศโดย   ฝ่ายกิจการพิเศษ   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2567
 11.ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2567
ปฏิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2567 รายละเอียดตามไฟล์แนบ
1. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติทั่วไป (นักศึกษาทุกระดับการศึกษา) [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]
2. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทุน (นักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา) [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]
3. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 5 และ 6 [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2]
4. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2567 [แผ่นที่ 1]
5. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 - 6 [แผ่นที่ 1] [แผ่นที่ 2] [แผ่นที่ 3]
6. ประกาศปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาค 2/2567
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา โทร. 044-224103   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2567
 12.ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดคำร้อง
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง พร้อมขั้นตอนการยื่นคำร้อง ได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2567
 13.วิธีการจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับปริญญาในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมาแล้ว มีความประสงค์จะให้จัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการดังนี้
1) ชำระเงินค่ากล่องและค่าจัดส่งไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) เป็นเงิน 150 บาท เข้าบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เลขบัญชี 707-2-35379-0 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2) แจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ที่อยู่ที่ในการจัดส่งและเบอร์โทรศัพท์
พร้อมแนบภาพถ่ายบัตรประชาชนและหลักฐานการโอนเงิน(เฉพาะค่าดำเนินการจัดส่งใบปริญญาบัตรเท่านั้น) ไปที่อีเมลล์graduate@sut.ac.th
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี
1. เกิดความเสียหายหรือสูญหายในระหว่างการจัดส่ง
2. โอนชำระเงินเกินกว่าที่ระบุไว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได้
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต   วันที่ประกาศ   11 มกราคม 2567
 14.การขอรับเอกสารของนักศึกษาต่างชาติแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
นักศึกษาต่างชาติที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษาและใบปริญญาบัตร โดยขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ให้ดำเนินการดังนี้ ==ขั้นตอนการขอรับเอกสารแบบจัดส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ==
ประกาศโดย   ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต โทร. 044-223028   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2567
 15.แจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินคืน
ขั้นตอนแจ้งเลขที่บัญชีของนักศึกษา กรณีมีเงินที่ได้รับคืนจากมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลที่ QR Code
ที่แนบ ในรูป [อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ธันวาคม 2566
 16.ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
ขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นของธนาคาร >>> นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยการสแกนบาร์โค้ดจ่าย
#ฟรีค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่น 3 ธนาคาร ดังนี้ # ธนาคารกสิกรไทย #ธนาคารไทยพาณิชย์ #ธนาคารกรุงไทย
*** กรณีไปชำระที่เคาน์เตอร์เซเว่น หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร/ไปรษณีย์ จะเสียค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท [Click อ่านข้อมูลเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2566
 17.ประกาศแผนผังห้องสำหรับการเรียนการสอบ
อาคารเรียนรวม
[อาคารเรียนรวม 1] [อาคารเรียนรวม 2]

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (F9)
[F9341] [F9345] [F9130] [F9131] [F9132]

และที่อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย (สถานกีฬา)
[ห้องอบรม 1] [ห้องอบรม 2]

อาคารรัฐสีมาคุณากร (อาคารดิจิทัล B6*)
[ชั้น 1] [ชั้น 5]

และห้องปฏิบัติการดิจิทัล (DIGITAL TECH LAB 1-15) อาคารรัฐสีมาคุณากร
[ชั้น 2] [ชั้น 3]
ประกาศโดย   ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร.3022-3   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2566
 18.ปฎิทินการชำระเงิน ประจำปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษานักศึกษาปกติทั่วไป นักศึกษาทุน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ และนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาปกติ ทั่วไป [หน้า 1] [หน้า 2]
2) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทุน [หน้า 1] [หน้า 2]
3) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 และชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2]
4) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 [หน้า 1] [หน้า 2]
5) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ถึงชั้นปีที่ 6 [หน้า 1] [หน้า 2] [หน้า 3]
6) ปฏิทินชำระเงิน สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
7) กำหนดการตัดเงินในบัญชีของนักศึกษาเพื่อชำระค่าเล่าเรียน
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2566
 19.ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน ปีการศึกษา 2566 และกำหนดการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา =ตามเอกสารแนบ=
1) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาปกติทุกระดับการศึกษา)
2) กำหนดวันรับชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และค่าปรับการชำระเงินล่าช้า (สำหรับนักศึกษาทุนทุกระดับการศึกษา)
3) กำหนดปฏิทินการส่งข้อมูลการชำระเงินโดยวิธี "ตัดบัญชีธนาคาร" ให้กับธนาคาร (สำหรับนักศึกษาปกติ และนักศึกษาทุน)
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 20.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการขอ Transcript Digital Signature แล้ว
โดยจะเริ่มให้บริการในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป [อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ   วันที่ประกาศ   24 สิงหาคม 2565
 21.ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2563
 22.การทำบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 5 : รับตรง มทส.
นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 5 : รับตรง มทส โปรด Upload ไฟล์รูปนักศึกษา มทส. เพื่อทำบัตรนักศึกษาใหม่ โดยแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย รูปขนาด 260 X 320 pixel Upload ไฟล์รูปตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2567 นักศึกษารับบัตรนักศึกษา วันที่ 18 - 31 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. คลิก Link ที่นี่ [คลิกดูรายละเอียดตามรูปภาพที่แสดง]
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2567
 23.ด่วนที่สุด! ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง
เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ การศึกษาของบุตรระดับปริญญาตรี ซึ่งให้เบิกจ่ายได้เต็มจำนวนที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ 25,000 บาท นั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้เบิกค่าลงทะเบียนเรียน, ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย และค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษาได้
- ขั้นตอนการนำหลักฐานการชำระเงินให้ผู้ปกครอง เพื่อเบิกค่าเล่าเรียน
- เอกสารแนบประกอบการเบิกจ่าย
[คลิกเพื่อ -> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม]
ประกาศโดย   งานการเงินนักศึกษา   วันที่ประกาศ   15 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.